Đăng nhập

Lễ Công bố quyết định thành lập Ban nhân dân thôn Tứ Trung

Tải file đính kèm

(27/02/2019). Số lượt xem:462

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam, Quyết định số179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh vể việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc xã xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND về quy định số lượng, chức danh  và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 44/2018 ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về bãi bỏ tiết 3, điểm 2, khoản 4,. Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn tổ dân phố;Công văn số 41 ngày 30/01/2019 của UBND huyện Nông Sơn về việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh

          Đảng ủy xã, UBND Quế Lâm đã tiến hành triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản của các cấp, sau khi thống nhất nhân dân sự xong, ngày 20/02/2019 UBND xã Quế Lâm tổ chức công bố quyết định sáp nhập thôn Tứ Trung I và thôn Tứ Trung II thành thôn Tứ Trung, hiện tại ông Lê Văn Sanh được bổ nhiệm chức danh trưởng thôn lâm thời.

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361