Đăng nhập
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Tên thủ tục Biểu mẫu giấy tờ Số ngày xử lý
Lĩnh vực: Chứng thực
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
3 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
4 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
5 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
7 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (photo) + Trích lục (bản sao)
2 / Chứng minh nhân dân (photo)
3 / Sổ hộ khẩu (photo)
4 / Giấy chứng nhận QSD đất (photo) + Trích lục (bản sao)
5 / Chứng minh nhân dân (photo)
6 / Sổ hộ khẩu (photo)
7 / Giấy kết hôn (bản sao)
2
8 Thủ tục chứng thực di chúc 2
9 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2
10 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361